Det här vill Liberalerna Sollentuna göra:

 • Trafiksäkerheten ska vara hög för stora och små samt samtliga trafikslag. Alla ska kunna gå eller cykla till sin förskola/skola. Liberalerna vill göra det lättare för Sollentunaborna att resa klimatsmart och att göra klimatsmarta val. Fortsatt satsning på säkra skolvägar och inför på prov bilfri zon vid nya skolan i Väsjöområdet. Vi vill bland annat arbeta för att öka separeringen mellan gående och cyklister för att främja säkerheten.
 • Gör en tillgänglighetsöversyn i kommunen. Alla ska kunna ta sig fram i Sollentuna. På sikt ska hela Sollentuna vara tillgängligt för alla men till en början ska specifika stråk göras helt tillgängliga och marknadsföras i syfte att även de som har en funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram tryggt på gator och torg.
 • Nej till kommunal linbana. Liberalernas krav är extern finansiering och extern drift av den tilltänkta linbanan till Väsjön.
 • Nya kollektivtrafiklösningar – våga möta framtiden. Sollentuna ska vara pilotkommun för moderna hållbara färdsätt t ex förarlösa bussar och elbussar.
 • Accesskortet ska användas för att betala infartsparkering. Det är de som reser kollektivt som ska nyttja parkeringsplatserna och klimatsmarta resor ska premieras.
 • Säkra cykelparkeringar vid alla pendeltågsstationer och andra knytpunkter. Satsa på cykelboxar och cykelgarage nära pendeltåget. Vid kommunala verksamheter som förskolor, skolor och fritidsanläggningar ska du kunna parkera din cykel säkert.
 • Utöka sopsaltningen till fler gång- och cykelbanor så att fler kan gå och cykla tryggt och säkert.
 • Förmånscyklar till personalen. Sollentuna kommuns medarbetare ska erbjudas förmånscykel i syfte att minska biltrafiken och förbättra folkhälsan.
 • Den cykelskola för nyanlända som Sollentuna kommun har tillsammans med Cykelfrämjandet ska fortsätta. Fler ska ges möjlighet att njuta av den frihet som cykeln innebär, att kunna transportera sig i arbetet eller rentav kunna ta en cykeltur med sina barn.
 • Kommunal satsning för att få fler att cykla på vintern. De som cyklar flera dagar i veckan under vintertiden ska erbjudas att delta i ett projekt där de får dubbdäck och hjälp att göra cykeln redo för den kalla årstiden.
 • Bygg en trafiklekpark där barnen på ett roligt sätt kan lära sig trafikregler.
 • Jämställdhet ska råda i trafikregleringen. Varannan fru Gårman när övergångsställen ska skyltas!
 • Fortsätt utbyggnaden av laddstolpar. Liberalerna vill uppmuntra val som minskar miljöpåverkan.
 • Genom smarta tekniska lösningar så kan livet underlättas. Liberalerna vill se över om kommunens data kan göras tillgänglig och därmed bidra till exempelvis nya appar som visar om det finns lediga parkeringsplatser.
 • Gångtunneln under Turebergsleden ska finnas kvar så att gående och cyklister på ett smidigt sätt kan ta sig till Fågelsångsparken.
 • Halvera bullret från E4:an genom ett förstärkt samarbete med Trafikverket. Vi vill se att all ny beläggning är tyst asfalt samt att nya innovativa bullerplank sätts upp längs med E4:an.
 • Mer belysning på otrygga platser samt särskilt stöd till fritidsverksamhet i otrygga områden. Utveckla möjligheten för kommuninvånare att göra felanmälan genom en app.
 • Kameraövervakning och/eller störningsmoment (t ex specifika ljud) ska i större utsträckning användas på allmänna platser som upplevs otrygga.
 • Inför ytterligare en grannsamverkansbil för ökad trygghet. Det ska vara möjligt för Sollentunabor som upplever otrygghet att på dagtid få åka med grannsamverkan till specifika aktiviteter.
 • Gång- och cykelväg från Silverdal till Helenelunds station.

Detta kommer Liberalerna i Sollentuna arbeta för i landstinget inom trafikområdet:

 • Utöka servicelinjen! Servicelinjen ska trafikera hela kommunen. Liberalerna vill att två bussar ska användas.
 • Nej till skip-stop. Liberalerna i Sollentuna meddelade redan våren 2016 att vi inte ville införa skip-stops i pendeltågstrafiken. Nu har Alliansen i landstinget beslutat att skip-stops ska upphöra men det blir först vid årsskiftet. Skip-stops skulle aldrig ha infört och Liberalerna i Sollentuna kommer att fortsätta arbeta för att kollektivtrafiken i Sollentuna ska utvecklas och förbättras. Vi kämpar även för att skip-stops ska upphöra tidigare än december 2018 och att turtätheten på sikt ska öka.
 • En ny pendeltågsuppgång mot söder i Helenelund ska byggas.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.