Det här vill Liberalerna Sollentuna göra:

 • Satsningarna på förskolan ska öka och bland annat leda till mindre barngrupper.
 • Inför syskonförtur vid skolval till förskoleklass och grundskola.
 • Pojkars skolresultat ska ligga på samma höga nivå som flickornas. Pluggkulturer ska främjas.
 • Det ska vara lugn och ro i Sollentunas klassrum. Forskning visar att det är avgörande både för nivån på skolresultaten och likvärdigheten. Ökad studiero uppnås dels genom fortsatt envist arbete inom kommunen, men också genom ett lagreglerat förbud mot privata mobiltelefoner i klassrummen.
 • Alla sjuåringar i Sollentuna ska kunna läsa. Genomför en lässatsning i årskurs ett i syfte att tidigt göra läsningen till en del av vardagen. Utveckla samarbetet mellan de kommunala skolorna och Sollentuna bibliotek.
 • Landets bästa skola kräver landets bästa lärare. Fortsätt prioritera lärare, förskollärare, skolledare och övrig pedagogisk personal. Det sker genom goda lönevillkor, möjlighet till vidareutbildning och utveckling, nära samarbete med lärarhögskolan och minskad administration. Sollentunas skolor ska vara en attraktiv arbetsplats för de skickligaste lärarna och rektorerna.
 • Investera i Sollentunas skolor. Vi ska fortsätta utbyggnaden av förskolor och skolor i kommunen.
 • Det ska råda trygghet på nätet. Arbetet mot kränkande behandling på nätet ska skärpas. Liberalerna vill även införa ett nätfilter så att elever inte får tillgång till olämpligt innehåll på internet, t ex porr, våld och extremism.
 • Utveckla studie- och yrkesvägledaren (SYV). Genom att SYV tidigare kommer i kontakt med elever så gör fler rätt val från början vilket bidrar till att elever fullföljer sina studier och tar examen. Fler ska bli klara med gymnasiet i tid.
 • Anställ fler lärarassistenter så att lärare kan fokusera på att undervisa, inte administrera.
 • Många unga, framför allt tjejer, mår psykiskt dåligt. Liberalerna vill stärka elevhälsan så att fler får stöd och mår bättre.
 • Tidiga insatser är avgörande för de som behöver extra stöd i förskola och skola. Ett barn som behöver stöttning och hjälp ska få det.
 • Unga på glid ska få rätt stöd i tid. Elever som av olika anledningar inte sköter sin skolgång ska fångas upp och ges de verktyg som behövs för att fullfölja sin skolgång.
 • Tack vare Liberalerna går Sollentuna mot strömmen när det gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet. Medan andelen elever som hoppas av gymnasiet ökar i landet som helhet så minskar den i Sollentuna. Den positiva trenden ska stärkas ytterligare genom förebyggande insatser. Sollentunaungdomar ska avsluta sina gymnasiestudier.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.