Som Mitt i Sollentuna tidigare har rapporterat om, så planerar Svenska kraftnät för en ny kraftledning förbi Viby, eftersom man behöver höja elnätskapaciteten i kraftledningen mellan Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Svenska kraftnäts förslag innebär att kraftledningen ska utgöras av en luftledning där den passerar Viby i Sollentuna.

Flera boende i Viby har engagerat sig i frågan och Liberalerna har jobbat och fortsätter att jobba för att ledningen ska grävas ner. Vi har vid ett par tillfällen träffat boende i Viby och där konstaterat att vi har en klar samsyn gällande vikten av att kraftledningen grävs ner den sträcka där den passerar Viby. Det är viktigt dels för att en luftledning skulle innebära ett stort intrång i miljön för de boende i Viby, dels för att Sollentuna inte ska förlora byggbar mark i området, i närtid och framtid.

Sollentuna kommun beslutar inte om ifall det ska bli en luftledning eller nedgrävd ledning, utan det avgör i slutändan Svenska kraftnät. Från Liberalerna och den politiska majoriteten har vi dock påtalat att Svenska kraftnät bör genomföra en komplett utredning om markkabel samt att hänsyn måste tas till miljöbalken. Detta har vi från Liberalerna även lyft med en av länets riksdagsledamöter och Liberalernas näringspolitiska och klimatpolitiska talesperson. Vid det mötet beskrev vi varför det är viktigt att kraftledningen grävs ner.

Vi har även sett till att få till stånd ett möte mellan Svenska kraftnät, allianspartiernas gruppledare i Sollentuna och de tjänstemän i Sollentuna kommun som arbetar med frågan. Vid det mötet lyfte vi vår syn på vikten av att ledningen grävs ner.