Se alla

Budget för 2021 antagen

Under torsdagen sammanträdde Sollentuna kommunfullmäktige och för första gången sedan pandemin inleddes deltog samtliga 61 ledamöter. Samtliga utom ordföranden deltog digitalt hemifrån.

Det största ärendet som behandlades var budgeten för kommande år, där fullmäktige antog det förslag som alliansen hade presenterat.

Några av höjdpunkterna i budgeten är:

Kärnverksamheterna: skola och omsorg

Förskolan har därför en viktig roll i att ge varje barn en bra start i livet. En bra förskola ger varje unge bra möjligheter att lyckas, oavsett bakgrund. I budgeten stärks därför skol- och förskoleverksamheten i Sollentuna med 20 miljoner kronor för kommande år och en satsning görs på det system som minskar de socioekonomiska skillnaderna mellan förskolor. Varje barn ska ha möjlighet till en bra start i livet.

Ett arbete pågår för att utveckla hemtjänsten i Sollentuna och det arbetet kommer att utvecklas de kommande åren. Inom ramen för det stärker vi kvaliteten, värnar valfriheten och säkrar goda villkor. Samtidigt görs en ökad satsning på digitalisering, arbetet inom demensområdet fortgår liksom utvecklingen av LSS-boenden.

Skapa förutsättningar att få fler i  arbete

Pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden och många har förlorat sina jobb eller riskerar att göra det. Det motverkar vi, eftersom ett jobb och egen försörjning är vägen till ett självständigt liv.

Nio av tio som har genomgått en yrkesutbildning går vidare till arbete. Inom bland annat vård, omsorg och flera hantverksyrken råder personalbrist. I budgeten prioriteras därför fler platser på yrkesvuxenutbildningen, så att fler får möjlighet att gå en yrkesutbildning och ställa om i yrkeslivet.

Ökad trygghet

Ett tryggt Sollentuna är ett fritt Sollentuna. Liberalerna har varit tydliga med att det är välfärdens kärnverksamheter och de trygghetsskapande insatserna som ska prioriteras. Utbildningsnämnden får stärkta ekonomiska resurser, socialnämnden inleder ett arbete för en ekonomi i balans och inom vård- och omsorgsnämnden ligger fokus på utvecklad kvalitet. De statliga medel som har tillskjutits av januaripartierna är ett välkommet tillskott.

I budgeten införs även målet att inga områden i Sollentuna ska finnas på polisens lista över utsatta områden år 2030.

Goda livsmiljöer och bostäder för livets alla skeden 

I takt med att vi blir fler Sollentunabor fortsätter vi att bygga bostäder för livets alla skeden, samtidigt som vi värnar kultur- och villastadsmiljöer, den biologiska mångfalden och trevliga parker och grönområden. I budgeten prioriteras att inrätta funktionen stadsträdgårdsmästare och medel har avsatts för utveckling av Fågelsångsparken, efter den dialog som har genomförts om parkens utformning.

Vi tar ansvar för miljön och klimatet, för barns och barnbarns skull. Därför införs år 2021 ett nytt mål: Sollentuna ska vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Liberalerna har ansvaret för samhällsbyggnadsfrågorna och i budgeten för kommande år avsätts medel för ytterligare cykelinvesteringar, där fokus ligger på att förstärka svaga länkar och att öka trafiksäkerheten. Nyligen utnämndes Sollentuna till näst bästa cykelkommunen och vårt mål är att Sollentuna ska vara den cykelvänligaste kommunen i Sverige.

Att Sollentuna kommun ska ha en stark ekonomi även i framtiden

Ekonomin drabbas hårt av pandemin och de åtgärder som har vidtagits för att bromsa virusspridningen. I det läget är det särskilt viktigt att ha ordning på kommunens ekonomi.

I budgeten avsätts 20 miljoner kronor till kommunstyrelsens buffert för oförutsedda utgifter och ett högre resultat för kommunen budgeteras. Samtidigt ligger skattesatsen kvar på låga 18,12 procent. Så tar vi ansvar och rustar Sollentuna kommuns budget för framtiden.