Hur ska Sollentuna kommun på sikt tillgodose behov av skola, omsorgsboende och idrottsverksamheter i centrala Helenelund, och hur kan den utvecklingen ske på mark som ägs av kommunkoncernen? Det ska nu en utredning titta på, beslutade kommunstyrelsen under måndagen, på Liberalernas initiativ.

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde beslutades att samlokaliseringen av Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan ska ske på Helenelundsskolans fastighet. En utredning hade undersökt sju olika platser för samlokalisering utifrån ett antal kriterier, och Helenelundsskolans skolgård var den plats som ansågs lämpligast.

Från Liberalernas sida har vi i samband med diskussionerna om Eriksbergsskolan lyft att det är viktigt att se centrala Helenelund ur ett helhetsperspektiv ur hela kommunkoncernens perspektiv. Vilka behov finns i området idag och vilka behov kommer att finnas framöver? 

Under senare tid har ett antal större förändringar skett i Helenelund. Under 2019 antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för kvarteret Hoppet. Äldreboendet Lenalundsgården utrymdes nyligen, vilket lett till att Sollentuna kommunfastigheter nu har tomma lokaler. I samband med måndagens beslut om nedläggning av Eriksbergsskolan la kommunstyrelsen ett uppdrag om att utreda vad marken som skolan nu står på ska användas till.

– I det här läget har vi sett att det är viktigt att vi ser till helheten och tänker långsiktigt. Och inte minst behöver vi tänka till kring vilken utveckling vi vill se i området, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

Målet med uppdraget är att tillgodose de behov som kommunen har av samhällsfunktioner som förskola, skola, omsorgsboende och idrottsverksamheter, utifrån de markresurser som finns inom området, där större delen av marken ägs av kommunkoncernen. I koncernen ingår förutom kommunen bland annat även Sollentunahem och Sollentuna kommunfastigheter (SKAB). I direktivet sägs att utredningen inte bara ska se till kommunens egna marktillgångar, utan att markbyten inom kommunkoncernen kan bli aktuella.

– Det är viktigt att nyttja de markresurser som finns inom hela kommunkoncernen, och inte bara hos kommunen. Att byta mark inom koncernen kan skapa win-win-situationer som gynnar många Sollentunabor under lång tid framöver, säger Anna-Lena Johansson (L).

Hela direktivet finns att läsa här.