Under torsdagen den 16 april behandlades årsredovisningen för 2019 i kommunfullmäktige. Nedan är kommunstyrelsens första vice ordförande Anna-Lena Johanssons anförande från den allmänpolitiska debatten.

Mitt under coronapandemin har det så blivit dags att se tillbaka på 2019, som nu i backspegeln framstår som ett relativt lugnt år här i Sollentuna.

2019 var det första året med nya nämndorganisationen, där arbetet har fungerat väl och kommunen har levererat god service till Sollentunaborna och till de företag, föreningar och andra som verkar här.

Att Sollentuna är en attraktiv kommun fick vi ju ett kvitto på när vi förra året vann utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. I motiveringen till utmärkelsen sa juryn att ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till en rimlig kostnad.

Att Sollentuna är en attraktiv kommun visar också det positiva inflyttningsnettot, där de som flyttade till Sollentuna var 1002 fler än de som flyttade härifrån. Under 2019 såg vi den största totalt befolkningsökningen på flera år, antalet Sollentunabor ökade med 1329 invånare.

Trygghet och välfärd genom livet är ett av de tre övergripande målen och det fångar in vad som avgör många medborgares syn på en kommuns kvalitet. Vi liberaler brukar ju säga att framtiden börjar i klassrummet och en stark skola gör det möjligt för alla elever att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut och vilka förutsättningar man har hemifrån. Därför är det väldigt glädjande att se de resultat som elever och lärare har uppnått under det gångna året. Det genomsnittliga meritvärdet i de kommunala skolorna ökar och är för årskurs nio sjätte högst i landet, samtidigt som andelen som klarar gymnasiet på tre år ökar och placerar Sollentunaeleverna på åttonde plats i landet.

Inom vården och omsorgen har mycket gjorts för att öka kvaliteten. För att nämna några saker så har vi lagt ett uppdrag om en omfattande genomlysning av hemtjänsten, vi har genomfört en satsning inom demensområdet och vi har infört en bonus till de deltagare inom dagverksamheten som har hög närvaro.

Vikten av ett starkt näringsliv blir vi påminda om under den pandemi som nu pågår, där åtgärderna för att bekämpa viruset slår hårt mot många branscher. Färre kunder och beställningar drabbar många företag, som nu befinner sig i en tuff situation.

Det som är positivt i detta är att vi har ett relativt starkt utgångsläge och under 2019 återigen låg Sollentuna återigen i den absoluta toppen bland landets kommuner i Svenskt näringslivs ranking, och behöll femteplatsen.

De kommande åren har kommunsektorn stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på välfärdstjänster att vänta. Det leder till ett stort rekryteringsbehov hos kommunerna. I länet är personalförsörjningen redan en utmaning inom vissa yrkesområden. I det här läget är det viktigt inte bara att ha förmåga att attrahera ny personal, utan också att vara en god arbetsgivare så att vi kan behålla den befintliga personalen. Det är därför positivt att personalomsättningen under 2019 minskade med 0,4 procentenheter.

En aktiv personalpolitik bedrivs och kärnvärdena nytänkande, ansvarstagande och välkomnande, sammanfattar personalpolicyn.

Sjukfrånvaron har ökat något, men ligger fortfarande 0,8 procentenheter under länsgenomsnittet.

Lönekartläggningen visar inte några strukturella skillnader mellan mäns och kvinnors löner när lika arbeten jämförs, men vissa strukturella skillnader när man jämför likvärdiga arbeten, vilket till viss del kan förklaras av tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom sektorn.

Vår vision är som bekant att Sollentuna ska vara Sveriges mest attraktiva kommun, och att vi kan ha så högt ställda mål att jobba mot är tack vare de anställda inom kommunen och inom de verksamheter som kommunen ansvarar för, som jobbar för att ge alla som bor och verkar i vår kommun god service. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som har utfört ett mycket gott arbete under 2019.

Just nu läggs en stor del av vårt fokus på att hantera effekterna av coronapandemin, men vi fortsätter samtidigt att jobba för att de som är i behov av det ska få god vård och omsorg, för Sveriges bästa skola och för ännu bättre möjligheter för Sollentunaborna att forma sina liv.