Under torsdagens kommunfullmäktigesammanträde beslutades att avskaffa möjligheten för gymnasielever från Sollentuna som studerar utomlands att ta med sig skolpengen till skolan i utlandet. Liberalerna har motsatt sig förslaget och vill istället att möjligheterna att studera utomlands utvecklas.

Idag finns möjligheten för gymnasieelever i Sollentuna att studera delar av sin gymnasieutbildning vid en av Skolinspektionen godkänd skola i utlandet och att ta med sig skolpengen dit. Elever har kunnat studera utomlands om de befunnit sig i utlandet på egen hand eller tillsammans med vårdnadshavare. Storleken på ersättningen som betalas motsvarar kommunens kostnad för utbildningen i Sverige.

Möjligheten att ta med skolpengen utomlands har kunnat nyttjas av elever för att läsa en termin eller två utomlands utan att behöva gå om tiden i Sverige, eftersom skolorna i fråga är godkända av Skolverket.
– För oss liberaler är det självklart att vilja utveckla möjligheterna till studier utomlands – inte avskaffa dem. Att studera utomlands ger erfarenheter som vi tar med oss resten av livet, säger Henrik Thureson (L), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Sollentuna kommunfullmäktige röstade under torsdagen för att avskaffa möjligheten att betala ut skolpeng för gymnasiestudier då elever befinner sig utomlands utan vårdnadshavare. Motiveringen var att Sveriges kommuner och regioner, SKR, har förordat det samt att juridiken är oklar kring om en kommun har rätt att betala skolpeng till annat land.

– Det går att tolka lagstiftningen olika. Om det inte är fastställt att det är fel ser vi heller ingen anledning att begränsa elevernas möjlighet att studera utomlands. Vi liberaler beklagar det här beslutet, säger Henrik Thureson (L).

Olika kommuner gör i dagsläget olika i frågan. Stockholm stad medger skolpeng till svenska skolor utomlands för gymnasiestudier och Täby kommun medger för både grundskole- och gymnasieelever. Samtidigt finns det kommuner som inte medger detta.

Liberalerna och Sollentunapartiet röstade emot beslutet, som gäller från den 1 juli.