Arbetet med att hantera konsekvenserna av spridningen av coronaviruset, covid-19, inleddes i ett tidigt skede både centralt i kommunen och inom samtliga verksamheter. För att inte bidra till ytterligare smittspridning ställdes samtliga nämndsammanträden under mars in, och brådskande beslut kan fattas med ordförandebeslut. 

Äldre är särskilt utsatta för det nya viruset, då ålder i sig är en riskfaktor. Även personer inom LSS kan tillhöra riskgrupperna och kan riskera att behöva sjukhusvård om de insjuknar. Därför sågs i ett tidigt behovet att fatta ett antal ordförandebeslut kring vård- och omsorgsnämndens verksamheter, i syfte att skydda dessa personer från att utsättas från viruset.

De ordförandebeslut som har fattats är bland andra följande:

  1. Stängning av seniorträffarna
  2. Anpassning av insatsen växelvård i Sollentuna kommun, d v s tagna växelvårdsbeslut verkställs ej för närvarande
  3. Anpassning av insatsen daglig verksamhet enligt LSS till rådande omständigheter, vilket kan innebära stängning av en verksamhet under en period, eller att omfattningen av en verksamhet förändras
  4. Stängning av dagverksamhet för äldre enligt SoL i Sollentuna kommun
  5. Stängning av Solstrålen, vilket är en social öppen verksamhet för personer inom LSS.
  6. Besöksstopp på samtliga särskilda boenden för äldre. Istället uppmuntras till alternativ till personliga besök, till exempel att hålla kontakt via telefon eller andra digitala verktyg. Kommunen har även köpt in läsplattor till samtliga äldreboenden för att underlätta kommunikationen mellan boende och anhöriga.
  7. Vård- och omsorgskontoret inte beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i Sollentuna.

Dessa beslut gäller tills vidare. Givetvis är det tråkigt att verksamheter stängs och att enskildas vardag förändras, men den respons vi har fått på dessa beslut har varit genomgående positiv.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge nya ägardirektiv till kommunalägda vård- och omsorgsbolaget AB SOLOM om att inrätta en beredskapsenhet med en personalpool för vård- och omsorgspersonal, som ska vara tillgänglig för samtliga utförare inom vård och omsorg i Sollentuna. I uppdraget ingår att AB SOLOM får ett uppdrag att samordna kompetensförsörjningen för samtliga utförare i Sollentuna för de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för.

Ett stort antal ansökningar har kommit in till personalpoolen från personer som söker jobb och redan har personalbrist kunnat tillgodoses med personal från personalpoolen. Det är mycket positivt att vi under denna pandemi samarbetar inom kommunkoncernen för att lösa de utmaningar som dyker upp.

AB SOLOM har även fått i uppdrag att samordna hemtjänstinsatserna avseende dels de patienter som skrivs ut från sjukhus till kommunen och dels befintliga brukare. Samordningen innebär att bolaget ska svara för att brukaren får rätt insats från någon av de i kommunen aktiva hemtjänstutförarna, varav AB SOLOM är en.

Trots de insatser som har gjorts för att skydda riskgrupperna från smittspridning så finns viruset inom en del av vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen. Det finns inarbetade rutiner för att hindra smittspridning och när någon har smittats ges vård i samarbete med läkare och sjuksköterska. Den boende vårdas i sin bostad under hela sjukdomstiden och måste vara symtomfri i två dagar innan hen får gå ut igen.