Den liberala kommunfullmäktigegruppen har efter en noggrann process, där vi gått igenom alla underlag, landat i att förorda alternativ A, det vill säga att Sollentuna kommun köper Städet 2/The Factory, för att använda det som kommunens administrativa centrum.

De fördelar Liberalerna ser med det alternativet är:

  • Kalkylerna visar att alternativ A skulle ge en lägre investeringskostnad och därtill en årshyra för kommunen som är 10 miljoner kronor lägre än alternativ B, det vill säga att renovera Turebergshuset. Då kommunen står inför ekonomiska utmaningar med behov av prioriteringar, ser vi det som positivt att kunna frigöra både investeringsutrymme och driftsmedel som skulle komma Sollentunaborna till del.
  • Även då noggranna beräkningar har gjorts, är det alltid på förhand omöjligt att veta vad som dyker upp vid en renovering. Risken finns att åtgärder kommer att bli nödvändiga, som på inte har kunnat förutses, och att kostnaden därmed skjuter över de budgeterade.
  • Vi ser det som positivt att möjliggöra för bostäder i centrala Tureberg genom ombyggnation av Turebergshuset, med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till all önskvärd service. De kalkyler som har gjorts tar höjd för eventuella risker och visar på god ekonomi i projektet.
  • Om kommunfullmäktige väljer att bifalla allternativ A och att därmed flytta det administrativa centret till södra Häggvik, förordar Liberalerna att i Tureberg behålla kontaktcenter, bibliotek och samlingslokal, som skulle kunna användas av föreningsliv och olika typer av evenemang. På så vis behålls dessa viktiga funktioner i området.