Coronapandemin har lett till minskade skatteintäkter och ökade kostnader för landets kommuner. Under måndagen presenterade regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet extra statsbidrag i stöd till kommunerna och regionerna.

Coronapandemin har lett till fallande skatteintäkter och högre utgifter inom flera av välfärdens områden, vilket har medfört att den ekonomiska osäkerheten hos landets kommuner och regioner har varit stor inför kommande år. För 2020 har regeringen i samarbete med Liberalerna och Centerpartiet skjutit till medel för att kompensera för de kostnader som pandemin medför och förhoppningarna om ökade statsbidrag för kommande år har varit stora.

Under måndagen tillkännagavs så att regeringen och samarbetspartierna skjuter till 10 miljarder kronor i generella bidrag till landets kommuner och landsting. Av dessa medel fördelas 7 miljarder till de 290 kommunerna, varav Sollentuna får cirka 50 miljoner kronor. Pengarna fördelas efter kommunernas invånarantal.

Det här är ett mycket välkommet tillskott, och särskilt positivt är att detta är generella bidrag, som vi kan använda på det sätt som gör störst nytta för Sollentunaborna, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

I budgeten föreslås även ett permanent tillskott om 4 miljarder kronor till kommunerna, i syfte att stärka äldreomsorgen. Därutöver presenterades under våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet, som innebär att ny och befintlig personal ges möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning på folkhögskola på betald arbetstid, där staten finansierar kommunernas kostnader för tiden så den anställde är frånvarande på grund av studier. Denna satsning förstärks och förlängs. För Sollentunas del innebär dessa två tillskott ca 22,7 respektive 9,3 miljoner kronor under 2021, utöver satsningar som har presenterats tidigare under året.

Medarbetarna inom äldreomsorgen har burit ett tungt ansvar för att upprätthålla en fungerande samhällskritisk verksamhet under pandemin. Det är ett mycket glädjande besked att dessa hjältar prioriteras i kommande statsbudget, säger Anna-Lena Johansson (L).

I Sollentuna kommun antas i vanliga fall budgeten för nästkommande år av kommunfullmäktige i juni, men under våren beslutades att budgetbehandlingen skulle skjutas till hösten, på grund av den ekonomiska osäkerhet som pandemin medfört. Istället pågår budgetarbetet inom kommunen just nu och en budget väntas antas av fullmäktige i november.